privacy socialtrade.nl

Introductie
Al in de jaren 90 publiceerde STRO een boekje over de gevaren van het aantasten van de privacy. De ontwikkelingen rond de verzameling van big data profielen is er sindsdien niet beter op geworden.
STRO zal dus zeker geen data verkopen aan derden.

Alleen als we daar door de wetgever toe gedwongen worden, gegevens verstrekt aan de bevoegde instanties.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het drukken en versturen van onze papieren nieuwsbrief), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STRO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van donaties en / of een bestelling:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrag en datum van gedane donaties

Voor de circulair geld projecten United Economy en de Utrechtse Euro hebben we een aparte privacy verklaring opgesteld.

We hanteren de volgende termijnen om data te bewaren:

  • Donateurs: 7 jaar na de laatste donatie
  • Mensen die een boek of ander product bij STRO besteld hebben: maximaal 3 maanden
  • Mensen die zich hebben opgegeven voor een digitale nieuwsbrief: tot dat iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief
  • Mensen die zich hebben opgegeven voor de papieren nieuwsbrief maar geen donateur zijn: maximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STRO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialtrade.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een scan van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
STRO wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Uw gegevens staan op een goed beveiligde server.  Een zeer klein aantal medewerkers heeft toegang tot de persoonsgegevens.
Ze hebben allemaal een verklaring ondertekend tot geheimhouding en zorgvuldige omgang van deze data.
Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming
Stichting STRO, gevestigd aan de Oudegracht 42, 3511AR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jaap Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van STRO.
Hij is te bereiken via info@socialtrade.nl of 030-2314314.